Regulamin

Regulamin wypoczynku w Obiekcie Turystycznym „Kolejowy Smolnik”.

REGULAMIN WYPOCZYNKU W OBIEKCIE TURYSTYCZNYM „KOLEJOWY SMOLNIK”

obowiązujący od 3 stycznia 2024 r. (v.2024.1.)

 1. Gość zobowiązany jest do przestrzegania ładu i porządku obowiązującego w Obiekcie
  Turystycznym „Kolejowy Smolnik”, zwanego dalej „Obiektem. W szczególności Gość
  zobowiązany jest do użytkowania wszystkich pomieszczeń oraz obiektów i urządzeń
  znajdujących się w budynku i na terenie Obiektu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Wjazd na teren Obiektu dozwolony jest wyłącznie dla samochodów osobowych o dopuszczalnej
  masie całkowitej do 3,5 ton. Samochody należy pozostawić (zaparkować) na wyznaczonych i
  oznaczonych miejscach parkingowych.
 3. Obiekt dysponuje parkingiem dla pojazdów jednośladowych (rowery, motorowery, motocykle).
  Miejsce postoju dla tych pojazdów oznaczone jest stosownymi tabliczkami informacyjnymi. Gość
  powinien zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się, względnie przed uruchomieniem przez
  osoby nie powołane. Dla bezpieczeństwa zalecane jest, aby Gość pozostawiając tam pojazd
  zabrał ze sobą sakwy, torby z bagażami itp. Za pozostawione tam rzeczy, jak również za brak
  zabezpieczenia pojazdu i związane z tym kradzieże lub uszkodzenia Obiekt nie odpowiada.
 4. Do dyspozycji Państwa pozostaje pięć pokoi noclegowych z węzłami sanitarnymi (łazienka i wc) o
  łącznej liczbie 10 miejsc noclegowych oraz świetlica z ekspresem do kawy, miejscem
  przygotowania przekąsek oraz ciepłych i zimnych napoi.
 5. Do dyspozycji Gości pozostaje ekspozycja taboru kolejowego wąskotorowego oraz artefaktów
  kolejowych. Wstęp i korzystanie z ekspozycji taboru jest dozwolone wyłącznie przy udziale
  Obsługi Obiektu. W szczególności nie jest dozwolone:
  1) przetaczanie i uruchamianie eksponowanych pojazdów kolejowych,
  2) usuwania klinów i płóz hamulcowych spod kół pojazdów,
  3) nanoszenie napisów i uszkadzanie w inny sposób taboru na ekspozycji,
  4) wchodzenia do pojazdów, w szczególności do przestrzeni ładunkowych wagonów towarowych,
  5) uruchamianie i poruszanie się drezyną.
  Za szkody, w tym uszkodzenia ciała powstałe z tytułu nie przestrzegania powyższego, Obiekt nie
  odpowiada.
 6. Warunkiem dokonania rezerwacji pokoju jest:
  1) przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem portalu Booking.com – spełnienie warunków
  stawianych przez ten portal,
  2) przy dokonywaniu rezerwacji za pośrednictwem strony internetowej www.kolejowysmolnik.pl
  lub przy rezerwacji telefonicznej – dokonanie wpłaty 30% zadatku. Zadatek nie podlega
  zwrotowi w przypadku rezygnacji turysty z pobytu.
 7. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej obiektu oraz jest udostępniany przez
  Obsługę Obiektu. W przypadku korzystania z Portalu Booking.com obowiązują ceny z tego
  Portalu.
 8. Właścicielem Obiektu „Kolejowy Smolnik” jest Bartłomiej Buczek prowadzący pod tą firmą
  działalność gospodarczą 86-031 Myślęcinek, ul. Sowia 8. NIP oraz REGON podane są w stopce
  niniejszego Regulaminu.
 9. Na początku i na końcu pobytu dokonana zostanie w obecności Gościa inwentaryzacja i
  sprawdzenie stanu pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
 10. W okresie pobytu Obsługa nie wchodzi do zajmowanych przez Państwa pokoi, z wyłączenie
  przypadków akcji ratowniczej lub konieczności usunięcia usterek. Sprzątanie pokoi zajętych przez
  Gości zasadniczo należy do obowiązku Gościa.
 11. Jeżeli liczba Gości przyjeżdżających do Obiektu jest wyższa, niż ustalono w zgłoszeniu
  rezerwacyjnym, Gospodarz ma prawo:
  1) przyjąć te osoby w miarę posiadanych wolnych pokoi, pobierając opłatę za pobyt w chwili
  przybycia do Obiektu,
  2) odmówić przyjęcia dodatkowych osób,
  3) odstąpić od umowy z winy turysty.
 12. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg lub pobyt dzienny w Obiekciedodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
 13. Osobom zachowujących się agresywnie, nie przestrzegających niniejszego Regulaminu Obsługa ma prawo wymówić pokój w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
 14. W chwili przyjęcia do Obiektu Gość otrzymuje komplet kluczy: jednen klucz do zajmowanego pokoju i jeden klucz do drzwi wejściowych Obiektu. Po opuszczeniu pokoju, dla Państwa bezpieczeństwa zaleca się zamknięcie pokoju na klucz. Bezwzględnym obowiązkiem Gości jest zamykanie drzwi wyjściowych z Obiektu podczas opuszczania terenu Obiektu. Otrzymane w chwili przyjazdu klucze należy zwrócić go w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty.
 15. W porze nocnej (od 22 do 6) brama wjazdowa na teren Obiektu jest zamykana. W przypadku wjazdu lub wyjazdu z i do Obiektu w porze zamknięcia bramy, prosimy Państwa o zamknięcie za sobą bramy. Jest to podyktowane bezpieczeństwem Państwa oraz pozostawionych przez Państwa pojazdów.
 16. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości, chyba że do zniszczenia mienia doszłoby na skutek działania obsługi Obiektu. Obiekt jest objęty na zewnątrz monitoringiem, który zainstalowany jest w celu zapewnienia najlepszej ochrony pozostawionych przez turystów pojazdów oraz innego wyposażenia pozostawionego na zewnątrz budynku.
 17. Wewnątrz Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Dla osób palących wyznaczone jest jedno miejsce na zewnątrz budynku, na tarasie. Budynek objęty jest systemem alarmowym przeciwpożarowym, który uruchamia się automatycznie. Nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, zakrywanie czujek ppoż,, uszkadzanie czujek ppoż., palenie na balkonach i tarasach, w otwartych oknach itp. skutkuje natychmiastowym wymówieniem pokoju, rozwiązaniem umowy bez zwrotu opłaconych należności. Obiekt posiada na wyposażeniu Gaśnice oraz pion hydrantów, które mogą być użyte wyłącznie w przypadku pojawienia się ognia lub pożaru.
 18. Obiekt nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności poruszania się.
 19. Przyjmujemy Gości z psami (nie więcej niż jeden pies w pokoju, z wyjątkiem pokoju nr 3), pod warunkiem zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji. Psów nie wolno umieszczać na łóżkach, krzesłach itp. Pies nie może powodować zniszczeń pomieszczeń Obiektu, w tym trwałych zabrudzeń. Za szkody wyrządzone przez psa odpowiada Gość. Pies nie może być uciążliwy dla innych Gości, w szczególności zakłócać wypoczynku zapachem, głosem (np. szczekaniem, wyciem), w szczególności nie może zakłócać ciszy nocnej. Za pobyt z psem pobiera się opłatę w wysokości 50 zł za dobę pobytu.
 20. Przyjazd Gości z innymi zwierzętami niż psy możliwy jest po indywidualnym uzgodnieniu z Właścicielem Obiektu.
 21. Gość odpowiada za wyrządzone przez siebie i przebywające z nim dzieci oraz psa, szkody, za które ma obowiązek zapłacić na miejscu, przed wyjazdem z własnych środków.
 22. W godzinach 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna. Przepis ten może zostać zmieniony pod warunkiem stosownych uzgodnień wszystkich zameldowanych w Obiekcie Gości z Menadżerem Obiektu.
 23. Dobra pobytowa rozpoczyna się zameldowaniem nie wcześniej niż o godz. 14:00 i kończy wymeldowaniem nie później niż o 11:00. W porozumieniu z Menadżerem Obiektu można ustalić inne warunki przyjazdu (zameldowani) i wymeldowania.
 24. Ręczniki są na wyposażeniu pokoi w liczbie tylu kompletów, ilu Gości przebywa w pokoju. Do Państwa dyspozycji pozostaje także:
  1) mydło w płynie w dozowniku w łazienkach każdego z pokoi, oraz na parterze budynku:
  2) czajnik wraz z zestawem kawy i herbat,
  3) kuchenka mikrofalowa,
  4) lodówka,
  5) zestaw naczyń i sztućców,
  6) zlewozmywak z wodą bieżącą.
 25. Dbając o środowisko naturalne Bieszczad sortujemy odpady. Uprzejmie prosimy o wrzucanie posortowanych odpadów do worków umieszczonych w zasobnikach na zewnątrz budynku lub przekazanie odpadów posortowanych Obsłudze Obiektu. Stosuje się następujące sorty odpadów:
  1) Brązowe – biologiczne, bez opakowań z tworzyw sztucznych,
  2) Zielone – nie potłuczone szkło (butelki),
  3) Żółte – metalowe puszki, folia, plastiki,
  4) Niebieskie – papier,
  5) Czarne – pozostałe. Do pojemnika tego wyrzucamy także opakowania po kosmetykach w aerozolu oraz opakowania po lekach. Zużyte baterie prosimy przekazać Obsłudze.
 26.  Do dyspozycji Gości pozostaje grill na węgiel drzewny oraz krąg ogniskowy wraz z kompletem narzędzi do pieczenia i grillowania. Chęć skorzystania z ww. urządzeń prosimy zgłosić Obsłudze Obiektu. Korzystając z grilla i ogniska zabrania się palenia śmieci, w szczególności folii, plastików, styropianu, stosowania podpałek innych niż udostępnione przez Obsługę Obiektu.
 27. Do dyspozycji Gości pozostaje także:
  1) zestaw gier planszowych i gier świetlicowych – dostępny u Obsługi Obiektu,
  2) talie kart do gry – dostępne u Obsługi Obiektu,
  3) internet bezprzewodowy WiFi,
  4) bibiloteka,
  5) zestaw map i przewodników,
  6) zestaw informacji o usługach dostępnych w otoczeniu Obiektu.
 28. Okna pokoi dla Państwa wygody są zabezpieczone moskitierami. Moskitiery okien są zamontowane na stałe. Moskitiery wyjść na balkony i tarasy otwierają się na zewnątrz budynku.
 29. Wychodząc z pokoju prosimy o zamknięcie moskitier balkonowych (tarasowych) oraz okien.
 30. Nie przygotowujemy dla Państwa posiłków. W cenie pokoju jest zestaw produktów do sporządzenia przez Gościa śniadania.
 31. Płatności przyjmowane są w następujących formach:
  1) przelew bankowy, przy czym w przypadku tej formy płatności kwota winna wpłynąć na rachunek właściciela Obiektu przed ostatnim dniem pobytu Gościa,
  2) karta płatnicza, w tym karty wirtualne Booking,com
  3) gotówka.
  Standardowo wystawiamy paragon fiskalny. Chęć otrzymania faktury prosimy zgłosić przed dokonaniem płatności.
  Bilety – wizytówki są wydawane wyłącznie, jako pamiątki nie stanowią dowodu pobrania
  jakichkolwiek opłat.
 32. Obiekt zgłoszony jest do Ewidencji Agroturystyk Gminy Komańcza pod nr 2/2022.
 33. We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, gdy nie mają zastosowania przepisy ogólnie obowiązujące, należy kontaktować się z gospodarzami.

Życzymy Państwu miłego pobytu!